Algemene Voorwaarden

Digitale Ondersteuning

W Schermerhornpad 27 Almere

KVK 32086707

Algemeen

  • Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Digitale Ondersteuning en Klant.
  • Alle offertes van Digitale Ondersteuning zijn vrijblijvend.
  • De overeenkomst komt tot stand na aankoop van een training
  • Annuleringskosten: Annuleren kan tot 24 uur voor de afspraak. Daarna wordt 50% van het tarief in rekening gebracht.
  • Digitale Ondersteuning zal nooit gehouden zijn werkzaamheden uit te voeren welke in strijd komen met haar professionaliteit, een recht van derden, een wettelijke plicht of hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt.
  • Overschrijding van een opleveringstermijn geeft nooit recht aan Klant tot enigerlei schadevergoeding, tot ontbinding van de overeenkomst.
  • De vermelde prijzen en tarieven zijn inclusief btw en in euro’s.
  • Facturatie voor uitgevoerde werkzaamheden geschiedt maandelijks achteraf.
  • Indien Klant in gebreke blijft in de betaling binnen de gestelde betalingstermijn, dan is Klant van rechtswege in verzuim. In dat geval is Klant, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke (handels)rente aan Digitale Ondersteuning verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat Klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van Klant. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 100,-. Is Klant een consument, dan worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld overeenkomstig de Wet incassokosten.

 

  • Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door Klant zo spoedig mogelijk na de oplevering aan Digitale Ondersteuning kenbaar te worden gemaakt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Digitale Ondersteuning in staat is adequaat te reageren.

 

× Hoe kan ik je helpen? Available from 09:00 to 21:00 Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday